TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!THƠ TRANH ĐẤU

  1. Thơ BẠCH LOAN

  2. Thơ Hoaiviet01

  3. Thơ Thulan