TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!THẢM SÁT MẬU THÂN

  1. HÌNH ẢNH NẠN NHÂN CỘNG SẢN TRONG VỤ THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN

  2. 36 NĂM NHÌN LẠI,THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN - Lê Tất Đạt