TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sản có tài sản vài trăm triệu Mỹ kim

Trần Khải

  • BẤM VÀO ĐÂY COI DANH SÁCH