TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!

cộng sản PHÁ HỌAI ĐẤT NƯỚC


  1. cộng sản VIỆT NAM và SỰ NGHIỆP PHÁ HỌAI ĐẤT NƯỚC