TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!NGÔ NHÂN DỤNG  1. DÂN BIỂU TÌNH VÌ DÂN CHỦ - Ngô Nhân Dụng

  2. THÔNG TIN LÀ SỨC MẠNH CỦA TỰ DO - Ngô Nhân Dụng