TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!

MỤC ĐÍCH CỦA DIỄN ĐÀN

Đất nước ngữa nghiêng, đời tao loạn,
Ai người yêu nước chẳng động lòng!


NHẬN THẤY:

- Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ Miền Nam ngăn chận làn sóng đỏ đến từ phương Bắc;

- Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu bảo vệ đồng bào trong suốt 20 năm chinh chiến;

- Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước từ năm 1954 đến năm 1975;

- Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chịu đựng gian nguy khổ cực để toàn dân miền nam được an cư, lạc nghiệp;

- Sau hơn 30 năm đô hộ Miền Nam và trên nửa thế kỷ thống trị Miền Bắc, tập đoàn cộng sản Việt nam đã đưa Dân Tộc đến bờ vực thẩm, dẫn đến nguy cơ mất chủ quyền vào tay Trung công, tạo ra một xã hội băng hoại ngự trị bởi lừa bịp, khủng bố, buôn lậu, tham nhũng, mải dâm, bán nước, buôn dân, giá trị xã hội bị đảo ngược, quyền sống của người dân bị chà đạp, tài sản của ngưòi dân bị cướp đoạt.

ĐỂ CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC, TÒAN DÂN VIỆT NAM - NAM PHỤ, LÃO ẤU - KHÔNG PHÂN BIỆT CHÁNH KIẾN, TÔN GIÁO, SẮC TỘC ĐỨNG LÊN CÙNG VỚI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA XỬ DỤNG MỌI PHƯƠNG TIỆN TRONG KHẢ NĂNG ĐỂ:

- Giải thể chế độ công sản đang lâm le biến Việt Nam thành một chư hầu hoặc một tỉnh quận của "Đại Hán";

- Thay thế khẩu hiệu "yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa" bằng tấm lòng "Yêu Nưóc Là Thương Dân";

- Thay thế chánh sách "lừa bịp, khủng bố, ngu dân, bần cùng hóa nhân dân" bằng quyết tâm "Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí. Hậu Dân Sinh";

- Phục hồi giá trị dân chủ dựa theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và dựa trên căn bản NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN.

Với quyết tâm tranh đấu trong thế thực tâm đoàn kết và tích cực xử dụng hai vũ khí TẨY CHAY và CÔ LẬP HÓA trong chiến lược làm suy yếu tiềm lực của cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam nhứt định sẽ thành công trong công cuộc giải thể chế độ cộng sản tại quê nhà.

Diễn đàn Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm ra đời nhằm tha thiết mời gọi toàn quân, toàn dân đứng lên tiếp sức với đồng bào quốc nội và hải ngoại trong công cuộc tranh đấu vì

TỔ QUỐC và DÂN TỘC VIỆT NAM