TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!MỘ DUNG PHỤC

  1. KẾ-HOẠCH MẠNG LƯỚI DÂN VẬN (HOA HƯỚNG-DƯƠNG) - Mộ Dung Phục