TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!CỮU BÌNH

  1. CỮU BÌNH I - cộng sản là gì ?

  2. CỮU BÌNH II - Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập nghiệp như thế nào?

  3. CỮU BÌNH III -

  4. CỮU BÌNH IV -

  5. CỮU BÌNH V -

  6. CỮU BÌNH VI -

  7. CỮU BÌNH VII -

  8. CỮU BÌNH VIII -

  9. CỮU BÌNH IX -