TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


CHỦ TRƯƠNG

1- Các Thành Viên khi gia nhập Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM phải đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lên trên quyền lợi của tất cả các đoàn thể, đảng phái đã tham gia .

2- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM là của tất cả các Thành Viên trong Ban Điều Hành (các Ops) và tất cả Chatters .

3- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM họat động độc lập, không trực thuộc một cá nhân hay đoàn thể nào .

4- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM không phân biệt tôn giáo, đảng phái có cùng mục đích : Giải Thể Toàn Diện chế độ cộng sản tại Việt Nam . Không chấp nhận cho đảng cộng sản sửa sai từng phần, điều chỉnh, cải tổ, hay hoà hợp hoà giải với đảng cộng sản .

5- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM dùng hệ thống truyền thông tòan cầu vận động toàn dân Quốc Nội cũng như Hải ngoại tranh đấu bằng phương pháp Bất Bạo Ðộng, đòi các quyền căn bản của người dân theo công ước Quốc Tế Nhân Quyền : Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Thông Tin Báo Chí, Tự Do Thành Lập Đảng Phái, Tự Do Tôn Giáo, v..v…

6- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM đặt trọng tâm vào công cuộc tranh đấu chống bạo quyền, phi nhân tính cộng sản tại Việt Nam .

7- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM không tuyên truyền hay đả kích cá nhân, đoàn thể, đảng phái, tôn giáo hoặc các diển đàn bạn (ngọai trừ các thành phần kể trên làm hại cho công cuộc tranh đấu chung) .

8- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM tôn trọng Dân Chủ, Bình Ðẳng, Công Bằng và Sự Thật trong thảo luận .

9- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM không chấp nhận cộng sản vào DĐ để tuyên truyền .

10- Diển Đàn TOQUOC DANHDU TRACHNHIEM chú trọng thảo luận về các đề tài có liên quan đến tình hình chính trị, diển biến thời sự tại Việt Nam và quốc tế .