TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!CỘNG ĐỒNG HOA KỲ

  1. CỘNG ĐỒNG CALIFORNIA

  2. CỘNG ĐỒNG BẮC CALIFORNIA

  3. CỘNG ĐỒNG NAM CALIFORNIA

  4. CỘNG ĐỒNG FLORIDA

  5. CỘNG ĐỒNG HOUSTON, TEXAS

  6. CỘNG ĐỒNG MICHIGAN

  7. CỘNG ĐỒNG NEW YORK

  8. CỘNG ĐỒNG OHIO

  9. CỘNG ĐỒNG OREGON

  10. CỘNG ĐỒNG WASHINGTON DC